PRIVACYVERKLARING & COOKIE POLICY

1. ALGEMEEN

Deze Privacyverklaring en Cookie Policy hebben tot doel om u op een transparante manier te informeren over de verwerkingen van persoonsgegevens die door Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium v.z.w. (hierna “Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium” of “wij” of “ons”) uitgevoerd worden.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium v.z.w. Hieronder kan u alle relevante gegevens terugvinden:

Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium v.z.w.

Bist 47, 2180 Antwerpen (Ekeren)

KBO nr.: 0713.808.746

e-mailadres: info@prinsesmaximacentrum.be

Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium hecht zeer groot belang aan de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens, de beveiliging en de vertrouwelijkheid ervan, is voor ons van essentieel belang.

Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium verbindt er zich dan ook toe om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (beter bekend als ‘GDPR’).

2. DEFINITIES

Voor een goed en duidelijk begrip van deze Privacyverklaring worden hierna een aantal begrippen die verder in de Privacyverklaring worden gebruikt, voorafgaand omschreven en toegelicht:

AVG: de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van het vrije verkeer van die gegevens die in werking is getreden op 25 mei 2018. Richtlijn 65/46/EG. (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Betrokkene: elk geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Bijzondere Persoonsgegevens: gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

Persoonsgegevens van gevoelige aard: persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.

Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:

• Bijzondere persoonsgegevens

• Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene

• (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene

• Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens

• Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke is in dit geval Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium.

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Sub-verwerker: een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.

Datalek: betekent een inbreuk in verband met persoonsgegevens en/of omstandigheden die waarschijnlijk aanleiding kunnen geven tot een inbreuk in verband met persoonsgegevens, die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijze niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingsautoriteit: elke door de tot de Europese Unie behorende Lidstaat ingevolge artikel 51 AVG ingestelde Toezichthoudende Overheid voor de verwerking van persoonsgegevens. In België is dit de bij Wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit opgerichte Gegevensbeschermingsautoriteit, opvolger van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Website: de website van Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium: www.foundation/prinsesmaximacentrum.be

3. PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR ONS VERWERKT WORDEN

We verwerken de persoonsgegevens die u ons doorgeeft via de website of een ander communicatiekanaal in het kader van de activiteit waarvoor u ons contacteert of de dienst die u geleverd is. Afhankelijk van de activiteit, dienst of uw interesse, kunnen dit zijn:

• Naam en voornaam

• Geslacht

• Taal

• Geboortedatum

• Woon- en verblijfplaats

• Privé- en professionele e-mailadressen

• Telefoonnummer

• Bankrekeningnummer

• Bedrijfsfunctie

• Afbeeldingen / foto‘s

• Alle gevoelige gegevens met betrekking tot de begunstigden, de vrijwilligers en de donateurs van de organisatie

Deze Persoonsgegevens kunnen (i) door u aan ons verstrekt worden, (ii) verkregen worden op geautomatiseerde wijze, (iii) worden verstrekt door derde partijen. In principe bezorgt u uw Persoonsgegevens aan ons op vrijwillige basis. Evenwel zijn er Persoonsgegevens die we nodig hebben om onze diensten te leveren of is het vereist bij wet.

i) Gegevens die u ons meedeelt

• In functie van een schenking

Wanneer u via de website een gift doet ten voordele van Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium of een aanvraagformulier voor een eenmalige of periodiek terugkerende gift invult, worden uw gegevens opgenomen in een databank met het oog op het beheer van de relaties met onze schenkers.

• Deelname aan minstens één actie of event georganiseerd door Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium

Bijvoorbeeld een benefietevent, activiteit ten voordele van Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium, …

• Spontaan aangeboden

Bijvoorbeeld vrijwilligers, sympathisanten en personen/bedrijven die een fondsenwervingsactiviteit opstarten voor Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium, tijdens een telefonisch gesprek, …

ii) Gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: check hiervoor ons cooky policy onder art. 14 hierna.

iii) Gegevens die door derden worden meegedeeld

Wij kunnen Persoonsgegevens van u ontvangen via derde partijen, waaronder openbare databanken, social media platformen (facebook, instagram,….), google analytics of marketing bedrijven. We kunnen ook Persoonsgegevens ontvangen die openbaar beschikbaar zijn.

Bovendien kunnen wij uit andere bronnen persoonlijke informatie ontvangen indien u toestemming hebt gegeven om deze informatie te delen. Dit kan onder meer informatie uit commercieel beschikbare bronnen zijn, zoals openbare databanken en informatie van derden. De soorten persoonlijke informatie die kan verzameld worden van dergelijke bronnen zijn onder andere uw naam, adres, leeftijd en openbare informatie, zoals user-generated content, blogs en berichten, in de mate toegestaan door de wet.

In dit geval garanderen de derden die ons de gegevens meedelen ons dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

4. DOELEINDEN EN WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens vooral om giften, acties en informatie-uitwisseling te verwerken, onze werking te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk en persoonlijker met elkaar te communiceren. Wij verzamelen tevens uw gegevens om ze – mits uw toestemming- op onze website te plaatsen, of via media te delen, in het kader van events en acties.

Wij verwerken uw persoonsgegevens meer bepaald voor de hierna vermelde doelen, en op grond van de hierbij vermelde wettelijke basis:

A. Om een overeenkomst met u uit te voeren of om de nodige stappen te ondernemen op uw verzoek vooraleer een overeenkomst aan te gaan (uitvoering van een overeenkomst):

• in het kader van de verwerking van een donatie of gift;

• het beheer van onze ledenadministratie, vrijwilligersovereenkomsten;

• bij het leveren van een gebeurlijke dienst (vb. in het kader van een benefietevent) en facturatie

• om u te kunnen telefoneren of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

B. Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of dat van derden, zoals onder meer in het geval van volgende doeleinden (gerechtvaardigd belang)

• de uitoefening van fundamentele rechten zoals het organiseren van een verdediging in rechte;

• het bewijzen van transacties, verklaringen, e.d.;

• fraudepreventie en bescherming tegen overtredingen;

• IT-beheer, infrastructuurbeheer en IT-beveiliging.

C. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals bijvoorbeeld (wettelijke verplichting):

• het antwoorden op een officieel verzoek van hiertoe gemachtigde publieke of gerechtelijke instanties;

• het vervullen van onze fiscale verplichtingen.

D. Om uw keuze te respecteren wanneer wij uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking (toestemming):

• het verzamelen van uw gegevens omtrent uw beroep en/of opleidingsniveau om uw applicatie voor een openstaande vacature als medewerker of als vrijwilliger te verwerken;

• het verzamelen van uw persoonlijke gegevens om uw aanwezigheid op events te kunnen registreren;

• indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze Privacy Policy zullen wij u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

Direct marketing: uw persoonsgegevens zullen niet voor direct marketing worden gebruikt, tenzij u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium. Wij kunnen de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door ons bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken onderaan ieder promotioneel e-mailbericht dan wel nieuwsbrief.

5. DEELNAME AAN EVENEMENTEN

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk deel te nemen aan het evenement. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden ( aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend). Deelnemerslijsten worden niet publiek gemaakt, maar kunnen wel verdeeld worden onder de overige deelnemers.

Door deelname aan het evenement gaat u akkoord dat de foto’s van het evenement door Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium, gebruikt kunnen worden voor de promotie van haar activiteiten en haar sociaal doel.

6. DOELEINDEN DIE NIET VOORZIEN ZIJN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

In geval wij zouden willen overgaan tot uitvoering van een verwerking van persoonsgegevens voor een doel dat niet in dit Privacyverklaring is vermeld, zullen wij u voorafgaand via het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te stellen van deze nieuwe verwerking, van het doel en de wettelijke basis ervan. Wij zullen in geval de wettelijke basis van de verwerking “toestemming” is, u steeds om uw toestemming vragen, zonder welke toestemming wij niet tot de verwerking zullen overgaan.

7. GEGEVENS VAN KINDEREN

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u zou menen dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@prinsesmaximacentrum.be , dan verwijderen wij deze informatie.

8. WIE ZIJN DE VERWERKERS EN DE ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Bij het verwerken van uw Persoonsgegevens zijn mensen van onze eigen organisatie betrokken en

kunnen derde partijen betrokken zijn.

Wij verkopen geen Persoonsgegevens en delen enkel Persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.

In alle gevallen hebben wij het recht om uw Persoonsgegevens te verstekken aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals het uitvoeren van bestellingen, het verzorgen van gegevensverwerking en overige diensten op het gebied van informatietechnologie, boekhoudkundige verwerking enz. Wij staan deze leveranciers niet toe om deze informatie te gebruiken of te delen voor andere doeleinden dan om namens ons diensten te verlenen.

Het kan voorkomen dat wij informatie kunnen delen wanneer deze u niet direct identificeert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld anonieme, geaggregeerde statistieken delen over jouw gebruik van onze online diensten. Of wij kunnen informatie over jou combineren met informatie over andere klanten en de informatie delen op een manier die geen verband toont met een specifieke klant.

Wij hebben het recht persoonsgegevens te gebruiken of te delen indien dit nodig is om te voldoen aan enige wetgeving, regelgeving of wettelijk verzoek, om onze online diensten en technologieën te beschermen, rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verdedigen, bescherming te bieden voor de rechten, belangen, veiligheid en beveiliging van onze organisatie, onze werknemers of derden, of in verband met onderzoek naar fraude of enig ander misdrijf.

9. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Wij treffen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Alle informatie die u ons geeft wordt opgeslagen op beveiligde servers. Nadat we uw informatie gekregen hebben, zullen we strikte procedures en veiligheidsinrichtingen toepassen om elke niet-toegelaten toegang te verhinderen.

Het kan incidenteel voorkomen dat dienstverleners en de organisaties waarmee we samenwerken buiten de EER liggen. We zullen echter altijd alle redelijke inspanningen doen om te garanderen dat er voldoende beschermingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. We zullen er eveneens op toezien dat onze dienstverleners conforme verwerkingsovereenkomsten met ons afsluiten zodat we kunnen garanderen dat uw Persoonsgegevens overeenkomstig de AVG verwerkt worden.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat mogelijks

nadelige gevolgen kan hebben voor uw privacy, zal u door ons onverwijld worden geïnformeerd over het incident en de maatregelen die door ons werden genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Indien U toch de indruk zou hebben dat uw Persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@prinsesmaximacentrum.be

10. DUUR VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan voor het realiseren van het doel van de verwerking noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

11. WEBSITES VAN DERDEN

Indien wij u links aanbieden naar websites die niet door ons worden aangeboden of beheerd worden dan worden deze links u enkel ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Wij raden u aan bij het betreden van deze websites het privacy beleid van de aanbieder van de website nauwkeurig na te lezen. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of beheerder van dergelijke websites van derden.

12. PLAATS WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

Alle persoonsgegevens worden bewaard op servers in de EU. Wanneer wij een beroep doen op verwerkers eisen wij dat deze en hun sub-verwerkers de persoonsgegevens opslaan op servers in de EU.

13. WELKE RECHTEN HEEFT U EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?

Als uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten. Hieronder wordt uiteengezet wat deze rechten inhouden en hoe u deze kan uitoefenen:

Recht op inzage van uw Persoonsgegevens: u kan ons op elk moment vragen om mee te delen welke (categorieën van) Persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de Persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Dit recht omvat ook het recht om een kopie te vragen van de verwerkte Persoonsgegevens.

Recht op verbetering of wijziging van uw Persoonsgegevens: u kan ons op elk moment contacteren om uw Persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren, met inbegrip van het recht om de aanvulling van onvolledige gegevens te vragen indien deze niet accuraat zouden blijken

Recht op beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens: indien u het niet eens bent met de inhoud van de Persoonsgegevens die wij van u bewaren, kan u in sommige gevallen een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Recht op overdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens (recht op dataportabiliteit): u kan ons op elk moment een verzoek richten om uw Persoonsgegevens waarover wij beschikken in een gestructureerde, gangbare en machiniseerbare vorm aan u of een door u aangeduide derde over te dragen.

Recht om vergeten te worden: u heeft het recht om de verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen, van zodra er geen rechtmatige grond meer is om deze te verwerken.

Recht op verzet tegen verwerking van uw Persoonsgegevens: u beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk zijn voor onze gerechtvaardigde belangen, maar er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing (in dit laatste geval hoeft u geen redenen op te geven). Dergelijk verzet is evenwel niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Recht op intrekking van uw toestemming: de toestemming die u ons heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of die van een derde.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profiling: u heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming. Volledig geautomatiseerd betekent dat er geen menselijke tussenkomst is die (effectief) bijdraagt tot de besluitvorming en de besluitvorming dus niet kan wijzigen. De verwerking van uw persoonsgegevens door Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium omvat geen profiling. Wij werken evenmin met geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

Recht om klacht in te dienen: indien u meent dat wij de AVG overtreden hebben, heeft u steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, de instantie die toezicht houdt op de correcte naleving van de AVG: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32(0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be

Een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadevergoeding instellen.

14. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN

Wanneer u gebruik wil maken van één van de hoger vermelde rechten, dan kan u ons hiertoe uw gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek bezorgen, hetzij per e-mail naar info@prinsesmaximacentrum.be, hetzij per post naar Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium v.z.w., Bist 47, 2180 Antwerpen.

Wij houden ons eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat voormelde rechten niet absoluut zijn: er kunnen gronden voorliggen waardoor wij niet verplicht zullen zijn op uw verzoek in te gaan, of waardoor wij slechts gedeeltelijk aan uw verzoek gevolg zullen geven. Desgevallend, zullen wij u hiervan binnen de dertig dagen na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u verder vragen ons een kopie van uw identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en rijksregisternummer zwart.

Elk verzoek wordt kosteloos behandeld, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name wegens hun repetitieve karakter.

In geval verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig blijken te zijn, zal ofwel een redelijke vergoeding worden aangerekend in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie of communicatie en het treffen van de gevraagde maatregelen gepaard gaan, ofwel zal geweigerd worden aan het verzoek gevolg te geven. Wij zullen u hiervan uiterlijk binnen de dertig dagen vanaf uw verzoek op de hoogte stellen.

15. COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze techniek wordt gebruikt om de goede werking en functionaliteit van de website en mobiele applicaties en toepassingen te garanderen en om informatie te verzamelen over uw gebruik hiervan.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek van een website opgeslagen kunnen worden op uw computer of op andere apparaten met internettoegang zoals een tablet of smartphone. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, die bij een later bezoek kan herkend worden door de website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser.

Andere technologieën zoals webbakens (ook wel pixeltags of clear gifs genoemd), tracking-URL’s of software development kits (SDK’s) worden voor soortgelijke doeleinden gebruikt. Webbakens zijn kleine grafische bestanden die een uniek identificatiemiddel bevatten dat ons in staat stelt om te herkennen wanneer iemand onze dienst heeft bezocht of een e-mail heeft geopend die we hebben verzonden. Tracking-URL’s zijn op maat gemaakte links die ons helpen begrijpen waar het verkeer naar onze webpagina’s vandaan komt. SDK’s zijn kleine stukjes code in apps die functioneren als cookies en webbakens.

Deze Cookie Policy beschrijft welke cookies en om welke redenen ze worden gebruikt en hoe u uw cookie-instellingen kan wijzigen. Houdt er rekening mee dat het uitzetten van de cookies de functionaliteit van de website zal aantasten.

Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies ?

• Om de online diensten te bedienen, sommige cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit van de website.

• Om de kwaliteit van de online diensten te verbeteren en af te stemmen op de gebruikers.

• Om het systeem verder te beveiligen.

• Om het gebruik van onze websites te meten (statistische doeleinden).

• Om betere en gepersonaliseerde diensten aan te bieden en reclame te maken die overeenkomt met de interesses van de gebruikers.

Welke cookies gebruiken wij?

Op deze website worden volgende soorten cookies gebruikt:

1. Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze onlinediensten op een goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen te garanderen:

– informatie onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s. Zo hoeft u niet altijd al uw gegevens of voorkeuren opnieuw in te vullen of aan te duiden.

– uw browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.

– de website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft;

Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website en toepassingen niet of optimaal werken. Wij zijn niet verplicht om uw toestemming te verkrijgen voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies.

Herkomst Naam Type Doel Duur

2. Analytische cookies

Analytische of performance cookies beoordelen de werking van de website en de mobiele apps teneinde de gebruikservaring te verbeteren. Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze website en toepassingen te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.

Herkomst Naam Type Doel Duur

3. Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website en toepassingen. Ze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers interageren met onze website en toepassingen, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en stellen ons in staat om nieuwe functies uit te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze website en toepassingen te vergroten.

Herkomst Naam Type Doel Duur

4. Traceer – / – Advertentie cookies

Advertentie cookies bevatten informatie over het surfgedrag van de bezoekers teneinde gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenstemmen met de interesses van de bezoekers.

Herkomst Naam Type Doel Duur

Hoelang blijven cookies bestaan?

Op basis van de bestaansduur van cookies maken wij een onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies.

Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser of (mobiele) applicatie. Dat betekent dat die cookies verwijderd worden zodra u uw browser of (mobiele) applicatie hebt gesloten.

Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al heeft u uw browser of (mobiele) applicatie gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we u herkennen wanneer u onze website of (mobiele) applicatie later opnieuw bezoekt. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of tot u ze verwijdert via de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of mobiel apparaat

Hoe kan u cookies beheren en uitschakelen?

Browserinstellingen: het is mogelijk om de cookies uit te schakelen of aan te passen door het aanpassen van de browser-instellingen. Houdt er rekening mee dat het beperken van cookies een invloed kan hebben op de goede werking van de website en mobiele applicaties. Op de volgende website vindt u voor de meeste browsers de werkwijze om cookies te weigeren: https://www.aboutcookies.org/

Hieronder vindt u per browser een link naar de wijze waarop u cookies kan verwijderen:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

16. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en aanpassen, in het bijzonder om te kunnen blijven voldoen aan alle nieuwe toepasselijke wetgeving en/of regelgeving, de aanbevelingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de richtlijnen en aanbevelingen van de Europese Data Beschermingsautoriteiten en de beslissingen van de hoven en rechtbanken op dit gebied. De meest recente versie van de privacyverklaring wordt steeds op onze website geplaatst. We raden u dan ook aan om onze privacyverklaring regelmatig op de website te raadplegen.

16. CONTACT/VRAGEN

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, kan u contact opnemen met:

Prinses Maxima Centrum Foundation Belgium v.z.w.

Bist 47

2180 ANTWERPEN (Ekeren)

info@prinsesmaximacentrum.be

0475/319 757